FinansBureauet

Sådan får du nedsat ejendomsværdiskatten

Synes du din ejendomsværdiskat er for høj? Her er 20 argumenterne du kan bruge overfor vurderingsmyndighederne for at få nedsat vurderingen.

Sådan får du nedsat ejendomsværdiskatten
1 Rockerfæstning
Da stort set kun motorcykelsentusiaster vil kunne se en affektionsværdi i at være nabo til den lokale Bandidos-gruppe, må der påregnes et kraftigt tab ved salg af en ejendom med en sådan beliggenhed. Dette må naturligvis afspejle sig i ejendomsvurderingen, og der vil næppe være problemer i at få nedsat ejendomsværdien som følge heraf. 
 
2 Højspændingsledninger
De seneste år har der været debat om hvorvidt det øgede kræftrisikoen at bo i nærheden af en højspændingsledning. Uanset om der er noget om snakken eller ej er mange folk blevet utrygge herved, hvilket afspejler sig i ejendomspriserne. Svenskerne har regler for at hvis huset ligger tættere end 75 meter fra en 400 kv-ledning, med udsigt til en mast er der basis for at sænke ejendomsvurderingen med omkring 20%.
 
3 Fredede huse 
Det kan have sin charme at bo i et fredet hus, men hvis det kan være irriterende hvis der på grund af husets status ikke kan gives tilladelse til at sætte en ekstra lyddæmpende væg op, i et forsøg på at dæmme op for lyden af juniors ekvilibristiske guitarsoloer. Hvis restriktionerne for det fredede hus påvirker markedsværdien kan ejendomsvurdering nedsættes som følge heraf.
 
4 Giftgrund
Hvis du finder ud af der på din grund tidligere har ligget en tankstation, er dette også grundlag for en nedsættelse af ejendomsvurderingen. Hvis forureningen skyldes en nærliggende industri, vil det dog som regel være hele kvarteret der skal revurderes.
 
5 Fugt, svamp og andre bygningsskader
Husets almene stand kan også tages med i en skønsmæssig betragtning af husets værdi. Især hvis der direkte kan konstateres forhold som i nær fremtid vil kræve udbedring, eksempelvis fugt- eller svampeskader, vil dette kunne bruges som argument for at få nedsat vurderingsprisen.
 
6 Fundament
Tilsvarende vil det kunne benyttes som argument for at få ejendomsvurderingen nedsat at fundamentet som huset bygger på ikke viser sig at have den ønskede kvalitet. Hvis væggene “revner” er det en god indikator for problemer med fundamentet, som muligvis vil kræve pilotering. “Skæve” huse skulle således have alle muligheder for at få nedsat ejendomsvurderingen.
 
7 Lav loftshøjde
Ethvert velvoksent menneske der har holdt ferie i Louises Hus i Skagen hvor loftshøjden er 1,80 meter, vil vide vigtigheden af at være forsynet med rigeligt med Treo tabletter. For de stakler der har deres faste bopæl i sådanne huse, må det være en trøst at udgifterne til hovedpinetabletter vil kunne opvejes af lavere ejendomskatter og lejeværdi som følge af en lavere vurdering. Ejendomme med loftshøjde under 2,10 vil der med begrundelse kunne klages over, men jo lavere loftshøjde jo større chance er der for at vurderingen nedsættes.
 
8 Sværtudnyttelige arealer
Grundværdien er afhængig af antal kvadratmeter. Det er imidlertid langt fra alle kvadratmeter meter grund der er lige tilgængelige. Hvis grundejeren kan argumentere for at grunden udnyttes dårligt, er der belæg for nedsættelse af grundværdien. Grundværdien betales af grunden i ubebygget tilstand. Derudover betales der for byggeretsværdien, som er uafhængig af grundens størrelse. Hvis der er mulighed for udstykning af grunden betales for flere byggeretter. Det giver imidlertid IKKE ret til nedslag i grundværdien at en bygning er placeret så at det umuliggør en udstykning af grunden.
 
9 Vindmølleanlæg
Vindmøller er utvivlsomt gavnligt for miljøet. Derimod vil det højst sandsynligt ikke være gavnligt for ejendomsprisen, hvis der fra terrassen i baghaven er frit udsyn til en mastodont af et tre-vinget uhyre. Derfor vil dette kunne anvendes som argument for at få nedsat ejendomsværdien.
 
10 Servitutter.
Hvis der til ejendommen eller grunden er hæftet dårlige servitutter, vil dette ligeledes kunne påvirke ejendomsvurderingen i nedadgående retning. Tilsvarende vil gode servitutter naturligvis kunne øge ejendomsvurderingen. Et eksempel på sådanne servitutter kan være brugsrettigheden til kælder- og loftsrum i en ejendom med flere lejligheder.
 
11 Dårlige tilkørselsmuligheder
Hvis der er manglende eller dårlige tilkørselsmuligheder til grunden, enten på grund af servitutter eller grundens beskaffenhed generelt, vil det ligeledes sænke husets markedsværdi, hvorfor ejendomsvurderingen også må sænkes.
 
12 Burhønsefarm
Når man bosætter sig på landet må man forberede sig på de landlige dufte der især forekommer ved gødningstid. En ny nabo i form af en burhønse- eller svinefarm kan dog i dage med uheldig vindretning få det udhængte vasketøj at dufte af alt andet end skyllemiddel, og få selv den mest inkarnerede anti-københavner til at længtes efter stenbroen. Inviter vurderingsmanden ud en dag hvor vindretningen er rigtig, og du vil have et god chance for at få nedsat vurderingen.
 
13 Skoler og børnehaver
Hvor høns og grise kan lugte, kan børn larme. Med den moderne pædagogs forkærlighed for at lufte børnene i det fri, kan naboskabet til en børnehave påvirke den medmenneskelige tolerancetærskel i nedadgående retning. På tilsvarende vis bør det også kunne påvirke ejendomsvurderingen i nedadgående retning.
 
14 Strandret
Der betales ganske meget ekstra for huse med strandret. Hvis denne strandret af den eller anden årsag ikke til fulde kan udnyttes, må dette også takseres til et nedslag i ejendomsvurderingen. Eksempelvis kan det tænkes at adgangsvejen til stranden vokser sig ufremkommelig. Selve strandkvaliteten kan også forringes, og hvis der udstedes badeforbud vil det også kunne afspejles i ejendomspriserne.
 
15 Sociale behandlingsanstalte
Som de socialt anlagte mennesker vi alle er, går vi ind for at hjælpe de svageste i samfundet. Således skal narkomaner naturligvis også tilbydes behandling for at afhjælpe deres stofmisbrug. Den selvsamme sociale forståelse kan imidlertid ligge på et meget lille sted hvis behandlingscenteret placeres i naboejendommen. Hvor synet af en halvbevidstløs narkoman ikke vil skræmme nogen beboer i Istedgade, vil tilstedeværelsen af selvsamme narkoman på Frederiksberg med det samme foranledige en underskriftsindsamling. Alene forekomsten af en sådan underskriftsindsamling vil kunne anvendes som argument for at få ejendomsvurderingen nedsat.  
 
16 Udsigt
Mange lokaliteter er specielt attraktive. Således betales der ofte ekstra for ejendomme med udsigt til hav, sø, skov etc. Hvis et helt ejendomskvarter har et højere vurderingstal på grund af udsigten til en sø, men lige præcis dit hus ikke har samme udsigt til vandet som naboerne, er dette også et argument for at dit hus skal vurderes lavere end de øvrige i kvarteret.
 
17 Motorvej
I Sverige tilsiger forskrifter at ejendomsværdien kan sænkes med 15-20% hvis støjniveauet udendørs udgør mere end 70 db på grund af motorvej, jernbane, flyplads eller lignende. I Danmark findes ikke lignende forskrifter, men hvis larmen fra anlægsarbejdet til en motorvej til Øresundsforbindelsen overdøver gråspurvenes kvidren fra fuglebadet i baghaven, kan dette anvendes som argument for at få nedsat ejendomsvurderingen.
 
18 Radongas
Radon dannes i jorden og siver derfor med tiden op gennem jordoverfladen. Indtrængning kan ske i vore boliger - især i kældre og stueplan - hvorfor der kan måles en vis radioaktivitet stammende fra radonindholdet i indendørsluften. Den radioaktive stråling kan blive så stor, at den udgør en reel kræftrisiko. Problemet er størst i klippeholdige områder, og vil således være et oplagt klagegrundlag på Bornholm.
 
19 Nedlæggelse af industri
Hele lokalsamfund vil kunne rammes ganske hårdt hvis en industri nedlægges. Som resultat deraf kan der opstå spøgelsesbyer. Selvom skattevæsenet næppe tror på spøgelser, kan de dog ikke sidde et sådant argument overhørig, og som regel vil hele lokalsamfundet kunne påregne en sænkning af ejendomsvurderingstallet.
 
20 Værtshus
En af attraktionerne i Skagen er musikduoen Sussi og Leo, der har kontrakt til et stykke ind i det næste århundrede på værtshuset Skansen. For naboerne til Skansen må tanken om de næste 20 at skulle falde i søvn til lyden af Sussis guitarsoloer virke skræmmende. Forstyrrelse af nattesøvnen, og gadeportens lugten af urin vil kunne anvendes som argument for at få nedsat ejendomsvurderingen ved naboskab med et værtshus.
Del